Archive for 2019

Rekenkamer Tilburg start onderzoeken projectoverschrijdingen en sociale woningbouw

donderdag, november 21st, 2019

In september 2019 zijn onderwerpen voor het rekenkameronderzoek voor het najaar van 2019 en eerste helft 2020 geïnventariseerd op basis van gesprekken met raadsleden. Er is door de Rekenkamer een weging gemaakt tussen de verschillende onderwerpen en een uiteindelijke keuze gemaakt voor twee onderwerpen.

Het eerste onderwerp betreft financiële overschrijdingen van projecten. De Rekenkamer onderzoekt wat de oorzaken zijn van de (frequente) vraag om extra krediet, of raadsleden tijdig worden geïnformeerd en hoe mogelijk eerder bij te kunnen sturen. Denk aan projecten als de verbouwing van het Stadskantoor, de overkapping van de fietsenstalling aan de Heuvel en het Burgemeester Stekelenburgplein. Het onderzoek naar projectoverschrijdingen is reeds in oktober j.l. gestart. Middels een rekenkamerbrief zal de Rekenkamer de onderzoeksbevindingen naar verwachting voor de zomer van 2020 aan de gemeenteraad presenteren.

Het tweede onderwerp betreft sociale woningbouw. De Rekenkamer zal de gemeenteraad betrekken bij de verdere uitwerking van het onderzoeksplan inclusief relevante onderzoeksdoelstelling, -vraagstelling en -opzet. Het rekenkameronderzoek zal naar verwachting na de zomer van 2020 worden gepresenteerd.

Rekenkamerbrief informatievoorziening sociaal domein

dinsdag, oktober 8th, 2019

Tijdens het rekenkameronderzoek Wmo: zorgen om resultaten (2017) bleek niet dat de financiële beheersing van het sociaal domein in het algemeen, en van de Wmo in het bijzonder, een zorgpunt was. Momenteel blijkt de financiële situatie van het sociaal domein echter problematisch te zijn. De Rekenkamer heeft zich daarom afgevraagd waarom deze financiële problematiek vanaf 2018 een rol speelt en of de Tilburgse gemeenteraad hierover voldoende werd geïnformeerd. Deze rekenkamerbrief beschrijft de bevindingen van de Rekenkamer en kan gezien worden als een vervolg op het eerdere rekenkameronderzoek. Benieuwd naar hetgeen de Rekenkamer concludeert en welke aanbevelingen zij doet? Lees dan verder.

Burgerparticipatie leeft in Tilburg!

dinsdag, september 24th, 2019

Maandag 23 september presenteerde de Rekenkamer de bevindingen van haar onderzoek over burgerparticipatie aan een groot aantal geïnteresseerde raadsleden, wethouders, ambtenaren, Tilburgers, Sociale Raadsleden en maatschappelijke organisaties. Dat het onderwerp burgerparticipatie leeft in de samenleving, bij het college en bij de raad, bleek tijdens deze bijeenkomst evident!

“We zijn voor deze presentatie bijeen in de Betonzaal van de LocHal. Als we ìets geleerd hebben tijdens het onderzoek is dat je burgerparticipatie niet in beton moet gieten.” Marga Vermeer, Rekenkamer Tilburg

De Rekenkamer nam aanwezigen eerst mee in de aanpak, de bevindingen en vervolgens de aanbevelingen van het onderzoek. In een co-productie deed zij dit samen met de Sociale Raad Tilburg. Temeer omdat de Sociale Raad Tilburg gelijktijdig met de Rekenkamer een onderzoek heeft gedaan naar burgerparticipatie wat resulteerde in een advies aan het college. Na de bijeenkomst werd door de aanwezigen nog lang nagesproken en werden nieuwe contacten gelegd. Het bruiste van de energie en bereidwilligheid om samen de schouders te blijven zetten onder burgerparticipatie in Tilburg.

“Heb ook aandacht voor tegengestelde belangen nàdat een burgerparticipatietraject is afgerond. Soms wordt dan pas duidelijk dat er iets wringt.” Initiatiefnemer burgerinitiatief tijdens de bijeenkomst

De aanbevelingen van de Rekenkamer zijn helder:

  • Houd een volgordelijkheid aan: een gedeeld belang, duidelijke afspraken, de juiste houding en gedrag en houd rekening met verschillende ‘mogelijkmakers’.
  • Luister naar inwoners en geef hen echte invloed: door inwoners vroegtijdig en intensief te betrekken, het onderhouden van persoonlijk contact en het geven van wezenlijke invloed.
  • Laat hiërarchie, beleid en regels geen keurslijf zijn: één ingang, één contactpersoon, maatwerk als de standaard, het door de ambtenaar leggen van verbindingen binnen de gemeente, het blijven denken in mogelijkheden en een projectmatige aanpak bij afdelingsoverstijgende burgerinitiatieven.
  • Maak successen zichtbaarder en borg lessen beter: draag uit wat je hebt bereikt, leer van ‘good practices’ en leer van andere gemeenten.
  • Voer het gesprek met Tilburgers en college en raad over thema’s als rolverdeling, eigenaarschap en financiering van burgerinitiatieven, om burgerparticipatie naar een hoger plan te tillen.
  • Benut de Omgevingswet om nieuwe inzichten te krijgen voor burgerparticipatie.

“We moet het met elkaar hebben over wat burgerparticipatie betekent voor ons als gemeenteraad en hoe we ons verhouden tot het leven van alledag. Waar zijn we nog van en wat laten we over aan de samenleving.” Raadslid gemeente Tilburg tijdens de bijeenkomst

Op 7 oktober volgt de debatbijeenkomst, waarna op 21 oktober de raad besluit over de conclusies en aanbevelingen. Meer lezen over het onderzoek? Zie ‘De (Til)burger Centraal’.

Minisymposium NVRR: Rekenkamer(commissie)s en regionale opgaven

maandag, september 23rd, 2019

Gemeenten, provincies en waterschappen werken meer samen met elkaar en met private partners in de regio. Opgaven zijn immers vaker meervoudig en co-creaties nemen toe. De regionale agenda wordt dan ook zwaarder. Tijdens de Rekenkamer meetup op 19 september in het Provinciehuis Noord-Brabant hoorden leden van Rekenkamer(commissie)s, waar ook de Rekenkamer Tilburg bij aanwezig was, interessante voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens ontstond een boeiende discussie over wat dit vraagt van Rekenkamer(commissie)s, haar rol en de wijze van sturing.

Presentatie resultaten onderzoek ‘De (Til)burger Centraal’

donderdag, september 5th, 2019

Op maandag 23 september a.s. tussen 19.30 en 20.30 uur presenteert de Rekenkamer Tilburg de uitkomsten van het rekenkameronderzoek ‘De (Til)burger Centraal’. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van dit rekenkameronderzoek? Aanmelden kan vóór 18 september via rekenkamer@tilburg.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag tot ziens.