Archive for november, 2022

Suggesties onderzoeksonderwerpen voor 2023/2024 welkom

maandag, november 21st, 2022

De Rekenkamer Tilburg is gestart met een onderzoek naar bestaanszekerheid (Q4 2022/1e helft van 2023) en inventariseert onderwerpen voor rekenkameronderzoek(en) voor de 2e helft van 2023/1e helft 2024. Onderwerpsuggesties worden opgehaald in gesprekken met fracties uit de gemeenteraad, de gemeentelijke organisatie en andere direct betrokkenen. Ook u als inwoner, bedrijf of instelling uit de gemeente Tilburg kunt onderwerpen aan ons aandragen! U kunt denken aan onderwerpen die te maken hebben met:

  • DOELMATIGHEID: BESTEEDT DE GEMEENTE HAAR GELD GOED?
  • DOELTREFFENDHEID: REALISEERT DE GEMEENTE HAAR DOELEN?
  • RECHTMATIGHEID: HANDELT DE GEMEENTE BINNEN DE WET- EN REGELGEVING?

U kunt uw suggestie kenbaar maken ‘vóór 31 december a.s. via ons contactformulier. Wij vragen u bij het noemen van een onderwerp om een korte motivering van maximaal ½ A4 toe te voegen waarom de Rekenkamer Tilburg juist dit onderwerp zou moeten onderzoeken.

Vervolgens zal de Rekenkamer Tilburg zelf één of meerdere onderwerpen selecteren, waarna zij haar keuze voor haar onderzoeksprogrammering 2023/2024 zal onderbouwen richting de gemeenteraad vóór 1 april 2023 (tezamen met het Jaarverslag 2022). U wordt op de hoogte gehouden via onze website. Voor meer informatie over de criteria voor onderwerpselectie en onderzoeksfasen, zie onze ‘Missie en werkwijze’.

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Impact op subsidies’ op 21 november

maandag, november 14th, 2022

Het subsidiebeleid van de gemeente Tilburg heeft vele ontwikkelingen doorgemaakt in de laatste pakweg twintig jaar. Het Bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’ uit 2018-2022 stuurt op een nieuwe koers voor het subsidiebeleid met als uitgangspunt het realiseren van meer impact voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Maar leidt wat wordt gedaan door de gemeente ook tot de gewenste resultaten voor inwoners? Dit is de reden voor de Rekenkamer om opnieuw onderzoek te doen naar het subsidiebeleid, nadat in 2005, 2010, 2014 en 2018 het onderwerp al eerder door de Rekenkamer is onderzocht.

De gemeenteraad van Tilburg heeft ten aanzien van het onderwerp met name behoefte aan nader inzicht in het subsidiebeleid. Specifiek leven er vragen vanuit drie invalshoeken; de inrichting van het proces van subsidiëring, de sturing op subsidiëring en de verantwoording over subsidiëring. De Rekenkamer beschrijft het onderzoek dan ook langs deze drie invalshoeken.

De resultaten hiervan bieden inzichten en perspectieven voor de verdere inzet van het subsidie-instrument door de gemeente Tilburg in de bestuursperiode 2022-2026, waar de Rekenkamer aanbevelingen voor doet richting zowel de gemeenteraad als het College van B&W.

Het onderzoeksrapport is hier te vinden.

De Rekenkamer presenteert haar onderzoeksrapport aan de gemeenteraad op 21 november 2022. De presentatie is die dag tussen 14.00 en 15.30 uur hier live te volgen en terug te kijken.