Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Onderzoek naar de energietransitie in de gemeenten Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Oss

woensdag, januari 25th, 2023

Iedere gemeente heeft de opdracht om een bijdrage te leveren aan de energietransitie en werkt samen met andere partijen binnen een energieregio (de Regionale Energiestrategie, RES). De energietransitie houdt de overgang in naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof (zoals kolen, olie en gas) grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen (zoals zon, wind en water), is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en de energievoorziening is meer decentraal georganiseerd.

De afgelopen jaren is er nog meer nadruk komen te liggen op de energietransitie; de Nederlandse samenleving wordt momenteel geconfronteerd met een energiecrisis met hoge prijzen voor gas en elektra waardoor een extra urgentie gevoeld wordt om de energietransitie te bespoedigen.

Voor gemeenteraden is het in dit kader nuttig de stand van zaken ten aanzien van de energietransitie in de gemeente inzichtelijk te maken; welke kaders, doelen, middelen en tijdlijn zijn afgesproken en hoe staat het met de realisatie daarvan? In lijn daarmee is het interessant voor gemeenteraden om de mogelijkheden tot sturing en controle op het terrein van de energietransitie te kennen en te weten of en hoe sturings- en controlemogelijkheden door de raad zijn ingezet.

De Rekenkamer Tilburg heeft gekozen voor een gezamenlijk onderzoek met de rekenkamer(commisssie)s Breda, ’s-Hertogenbosch en Oss. Deze gezamenlijke aanpak geeft inzicht in de stand van zaken van de energietransitie bij andere gemeenten, de aanpak van sturing en controle van andere raden en inzicht in wat bij de deelnemende gemeenten goed werkt en wat minder of niet. Daarvan kan elke raad leren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Twynstra Gudde. Het onderzoek is reeds aangevangen en zal worden afgerond na de zomer van 2023. Op deze pagina houdt de Rekenkamer Tilburg u op de hoogte over de voortgang van het onderzoek.

Suggesties onderzoeksonderwerpen voor 2023/2024 welkom

maandag, november 21st, 2022

De Rekenkamer Tilburg is gestart met een onderzoek naar bestaanszekerheid (Q4 2022/1e helft van 2023) en inventariseert onderwerpen voor rekenkameronderzoek(en) voor de 2e helft van 2023/1e helft 2024. Onderwerpsuggesties worden opgehaald in gesprekken met fracties uit de gemeenteraad, de gemeentelijke organisatie en andere direct betrokkenen. Ook u als inwoner, bedrijf of instelling uit de gemeente Tilburg kunt onderwerpen aan ons aandragen! U kunt denken aan onderwerpen die te maken hebben met:

  • DOELMATIGHEID: BESTEEDT DE GEMEENTE HAAR GELD GOED?
  • DOELTREFFENDHEID: REALISEERT DE GEMEENTE HAAR DOELEN?
  • RECHTMATIGHEID: HANDELT DE GEMEENTE BINNEN DE WET- EN REGELGEVING?

U kunt uw suggestie kenbaar maken ‘vóór 31 december a.s. via ons contactformulier. Wij vragen u bij het noemen van een onderwerp om een korte motivering van maximaal ½ A4 toe te voegen waarom de Rekenkamer Tilburg juist dit onderwerp zou moeten onderzoeken.

Vervolgens zal de Rekenkamer Tilburg zelf één of meerdere onderwerpen selecteren, waarna zij haar keuze voor haar onderzoeksprogrammering 2023/2024 zal onderbouwen richting de gemeenteraad vóór 1 april 2023 (tezamen met het Jaarverslag 2022). U wordt op de hoogte gehouden via onze website. Voor meer informatie over de criteria voor onderwerpselectie en onderzoeksfasen, zie onze ‘Missie en werkwijze’.

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Impact op subsidies’ op 21 november

maandag, november 14th, 2022

Het subsidiebeleid van de gemeente Tilburg heeft vele ontwikkelingen doorgemaakt in de laatste pakweg twintig jaar. Het Bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’ uit 2018-2022 stuurt op een nieuwe koers voor het subsidiebeleid met als uitgangspunt het realiseren van meer impact voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Maar leidt wat wordt gedaan door de gemeente ook tot de gewenste resultaten voor inwoners? Dit is de reden voor de Rekenkamer om opnieuw onderzoek te doen naar het subsidiebeleid, nadat in 2005, 2010, 2014 en 2018 het onderwerp al eerder door de Rekenkamer is onderzocht.

De gemeenteraad van Tilburg heeft ten aanzien van het onderwerp met name behoefte aan nader inzicht in het subsidiebeleid. Specifiek leven er vragen vanuit drie invalshoeken; de inrichting van het proces van subsidiëring, de sturing op subsidiëring en de verantwoording over subsidiëring. De Rekenkamer beschrijft het onderzoek dan ook langs deze drie invalshoeken.

De resultaten hiervan bieden inzichten en perspectieven voor de verdere inzet van het subsidie-instrument door de gemeente Tilburg in de bestuursperiode 2022-2026, waar de Rekenkamer aanbevelingen voor doet richting zowel de gemeenteraad als het College van B&W.

Het onderzoeksrapport is hier te vinden.

De Rekenkamer presenteert haar onderzoeksrapport aan de gemeenteraad op 21 november 2022. De presentatie is die dag tussen 14.00 en 15.30 uur hier live te volgen en terug te kijken.

Gestart met een onderzoek naar bestaanszekerheid

maandag, oktober 3rd, 2022

Hoe gaat de gemeente om met de toename van het aantal Tilburgers in armoede? En in hoeverre is dat beleid wendbaar bij maatschappelijke ontwikkelingen die inwoners acuut raken? En welke rol heeft de gemeenteraad daarbij? De Rekenkamer is een onderzoek gestart in het najaar van 2022 naar bestaanszekerheid. Meer lezen? Ga dan naar deze pagina.

Gestart met een onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Tilburg

maandag, maart 28th, 2022

Een onderwerp dat meerdere malen in eerder rekenkameronderzoek aan bod kwam is het subsidiebeleid van de gemeente. De Rekenkamer Tilburg volgt dit onderwerp sinds de laatste pakweg twintig jaar, met rekenkamerrapporten en -brieven uit 2005, 2010, 2014 en 2018. Sinds 2018 is de ontwikkeling van het subsidiebeleid in een versnelling geraakt, met name door de beweging naar meer ‘impactgericht subsidiëren’. De Rekenkamer Tilburg is geïnteresseerd in deze ontwikkelingen. Bovendien hebben verschillende fracties aan de Rekenkamer Tilburg aangegeven dat het onderwerp ook bij hen leeft, waarbij hun vragen te categoriseren zijn in een drietal invalshoeken; proces, sturing en verantwoording. De Rekenkamer Tilburg heeft daarom besloten tot een vervolgonderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente. Het onderzoek is reeds aangevangen en zal naar verwachting worden afgerond na de zomer van 2022. Op deze pagina houdt de Rekenkamer Tilburg u op de hoogte over de voortgang van het onderzoek.