Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Rekenkamerbrief informatievoorziening sociaal domein

dinsdag, oktober 8th, 2019

Tijdens het rekenkameronderzoek Wmo: zorgen om resultaten (2017) bleek niet dat de financiële beheersing van het sociaal domein in het algemeen, en van de Wmo in het bijzonder, een zorgpunt was. Momenteel blijkt de financiële situatie van het sociaal domein echter problematisch te zijn. De Rekenkamer heeft zich daarom afgevraagd waarom deze financiële problematiek vanaf 2018 een rol speelt en of de Tilburgse gemeenteraad hierover voldoende werd geïnformeerd. Deze rekenkamerbrief beschrijft de bevindingen van de Rekenkamer en kan gezien worden als een vervolg op het eerdere rekenkameronderzoek. Benieuwd naar hetgeen de Rekenkamer concludeert en welke aanbevelingen zij doet? Lees dan verder.

Burgerparticipatie leeft in Tilburg!

dinsdag, september 24th, 2019

Maandag 23 september presenteerde de Rekenkamer de bevindingen van haar onderzoek over burgerparticipatie aan een groot aantal geïnteresseerde raadsleden, wethouders, ambtenaren, Tilburgers, Sociale Raadsleden en maatschappelijke organisaties. Dat het onderwerp burgerparticipatie leeft in de samenleving, bij het college en bij de raad, bleek tijdens deze bijeenkomst evident!

“We zijn voor deze presentatie bijeen in de Betonzaal van de LocHal. Als we ìets geleerd hebben tijdens het onderzoek is dat je burgerparticipatie niet in beton moet gieten.” Marga Vermeer, Rekenkamer Tilburg

De Rekenkamer nam aanwezigen eerst mee in de aanpak, de bevindingen en vervolgens de aanbevelingen van het onderzoek. In een co-productie deed zij dit samen met de Sociale Raad Tilburg. Temeer omdat de Sociale Raad Tilburg gelijktijdig met de Rekenkamer een onderzoek heeft gedaan naar burgerparticipatie wat resulteerde in een advies aan het college. Na de bijeenkomst werd door de aanwezigen nog lang nagesproken en werden nieuwe contacten gelegd. Het bruiste van de energie en bereidwilligheid om samen de schouders te blijven zetten onder burgerparticipatie in Tilburg.

“Heb ook aandacht voor tegengestelde belangen nàdat een burgerparticipatietraject is afgerond. Soms wordt dan pas duidelijk dat er iets wringt.” Initiatiefnemer burgerinitiatief tijdens de bijeenkomst

De aanbevelingen van de Rekenkamer zijn helder:

  • Houd een volgordelijkheid aan: een gedeeld belang, duidelijke afspraken, de juiste houding en gedrag en houd rekening met verschillende ‘mogelijkmakers’.
  • Luister naar inwoners en geef hen echte invloed: door inwoners vroegtijdig en intensief te betrekken, het onderhouden van persoonlijk contact en het geven van wezenlijke invloed.
  • Laat hiërarchie, beleid en regels geen keurslijf zijn: één ingang, één contactpersoon, maatwerk als de standaard, het door de ambtenaar leggen van verbindingen binnen de gemeente, het blijven denken in mogelijkheden en een projectmatige aanpak bij afdelingsoverstijgende burgerinitiatieven.
  • Maak successen zichtbaarder en borg lessen beter: draag uit wat je hebt bereikt, leer van ‘good practices’ en leer van andere gemeenten.
  • Voer het gesprek met Tilburgers en college en raad over thema’s als rolverdeling, eigenaarschap en financiering van burgerinitiatieven, om burgerparticipatie naar een hoger plan te tillen.
  • Benut de Omgevingswet om nieuwe inzichten te krijgen voor burgerparticipatie.

“We moet het met elkaar hebben over wat burgerparticipatie betekent voor ons als gemeenteraad en hoe we ons verhouden tot het leven van alledag. Waar zijn we nog van en wat laten we over aan de samenleving.” Raadslid gemeente Tilburg tijdens de bijeenkomst

Op 7 oktober volgt de debatbijeenkomst, waarna op 21 oktober de raad besluit over de conclusies en aanbevelingen. Meer lezen over het onderzoek? Zie ‘De (Til)burger Centraal’.

Minisymposium NVRR: Rekenkamer(commissie)s en regionale opgaven

maandag, september 23rd, 2019

Gemeenten, provincies en waterschappen werken meer samen met elkaar en met private partners in de regio. Opgaven zijn immers vaker meervoudig en co-creaties nemen toe. De regionale agenda wordt dan ook zwaarder. Tijdens de Rekenkamer meetup op 19 september in het Provinciehuis Noord-Brabant hoorden leden van Rekenkamer(commissie)s, waar ook de Rekenkamer Tilburg bij aanwezig was, interessante voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens ontstond een boeiende discussie over wat dit vraagt van Rekenkamer(commissie)s, haar rol en de wijze van sturing.

Presentatie resultaten onderzoek ‘De (Til)burger Centraal’

donderdag, september 5th, 2019

Op maandag 23 september a.s. tussen 19.30 en 20.30 uur presenteert de Rekenkamer Tilburg de uitkomsten van het rekenkameronderzoek ‘De (Til)burger Centraal’. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van dit rekenkameronderzoek? Aanmelden kan vóór 18 september via rekenkamer@tilburg.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag tot ziens.

Op weg naar conclusies en aanbevelingen voor het onderzoek naar burgerparticipatie

donderdag, mei 9th, 2019

Op 6 mei organiseerde de Rekenkamer de bijeenkomst ‘(Til)burger Centraal: Op weg naar conclusies en aanbevelingen’. De bijeenkomst vond plaats in de LocHal in Tilburg waarbij wij de beste suggesties en tips van deelnemers ophaalden voor ons Rekenkameronderzoek naar burgerparticipatie in de gemeente Tilburg. Eerder hebben we (gemeentelijke) documentatie bestudeerd, 22 ‘cases’ als voorbeelden van burgerparticipatie geanalyseerd, zijn interviews met ambtenaren, inwoners en andere betrokkenen gehouden en is een digitale dialoog met een aantal inwoners vanuit het burgerpanel gevoerd. In deze bijeenkomst wilden wij graag nog een slag dieper gaan door middel van het voeren van het goede gesprek.

We waren blij met de grote opkomst; een interessante en inspirerende mix van betrokken inwoners, partners in de stad, ambtenaren en raadsleden. We legden deelnemers de vraag voor: welke beste suggestie heeft u om burgerparticipatie in Tilburg naar een hoger plan te tillen? We vroegen de aanwezigen om hierover met elkaar in gesprek te gaan langs de invalshoeken:

·           Rolverdeling tussen gemeenteraad, bestuur, ambtenaren én burgers en partners

·           Houding en gedrag van ambtenaren én burgers en partners

·           Inrichting van de ambtelijke organisatie

·           Versterking van de gemeentelijke kernwaarden; vernieuwend, verbindend en daadkrachtig

Terecht werd opgemerkt dat we moeten benoemen wat er al goed gaat en niet alleen wat er nog beter kan. Wat opviel is dat inwoners, partners in de stad, ambtenaren en gemeenteraad elkaar daarin heel goed kunnen vinden en veel gedeelde belangen kennen. Daar ligt ons inziens ook het belangrijkste begin; wat heb je als gezamenlijk belang om beleid of burgerinitiatieven te laten slagen?

Hoe verder?

Dit was voor ons als Rekenkamer de laatste bijeenkomst om input op te halen voor het onderzoek. We gaan nu aan de slag met de analyse van alle informatie en het aanbrengen van de rode lijn. Vervolgens formuleren we conclusies en aanbevelingen. We laten de aanwezige inwoners, partners in de stad en ambtenaren meelezen met het concept-rapport en staan open voor suggesties. De planning is erop gericht om in september 2019 het onderzoeksrapport ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.