Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Suggesties voor rekenkameronderzoek 2024/2025 welkom

maandag, februari 26th, 2024

De Rekenkamer inventariseert onderwerpen voor rekenkameronderzoek(en) voor de 2e helft van 2024/1e helft 2025. Onderwerpsuggesties worden opgehaald bij de gemeenteraad. Ook u als inwoner, bedrijf of instelling uit de gemeente Tilburg kunt onderwerpen aan ons aandragen! U kunt denken aan onderwerpen die te maken hebben met:
– Doelmatigheid: Besteedt de gemeente haar geld goed?
– Doeltreffendheid: Realiseert de gemeente haar doelen?
– Rechtmatigheid: Handelt de gemeente binnen de wet- en regelgeving?

U kunt uw suggestie kenbaar maken via ons contactformulier. Wij vragen u bij het noemen van een onderwerp om een korte motivering van maximaal ½ A4 toe te voegen waarom de Rekenkamer juist dit onderwerp zou moeten onderzoeken.

Vervolgens zal de Rekenkamer één of meerdere onderwerpen selecteren, waarna zij haar keuze voor haar onderzoeksprogrammering zal onderbouwen richting de gemeenteraad vóór 1 april 2024 (tezamen met het Jaarverslag 2023). U wordt op de hoogte gehouden via onze website.

Rekenkamer Tilburg presenteert onderzoek ‘Een zekere onzekerheid’

woensdag, oktober 4th, 2023

Een groeiend aantal huishoudens zit financieel klem als gevolg van stijgende kosten, bovenop de al hoge vaste lasten. Te weinig financiële armslag om basisvoorzieningen te kunnen bekostigen, betekent leven in bestaansonzekerheid. Daarbij gaat het in Tilburgse begrippen niet alleen om voldoende inkomen, maar ook om een betaalbare woning, voldoende te eten, toegang tot goede en betaalbare zorg en onderwijs en werk of andere dagbesteding die structuur en zin aan de dag geeft. Bestaanszekerheid is de laatste jaren door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de impact van de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne met hoge gas- en stroomprijzen tot gevolg, de koopkrachtdaling door de hoge inflatie en door stijgende huur- en koopprijzen van woningen, meer onder druk komen te staan. Er is een toename van het aantal Tilburgers in bestaansonzekerheid. Momenteel gaat het om ruim 15.000 huishoudens die leven van maximaal 120% van het sociaal minimum. De Rekenkamer Tilburg heeft onderzoek gedaan naar het Tilburgse bestaanszekerheid en de uitvoering daarvan. Om voor deze Tilburgers te doen wat nodig is, adviseert de Rekenkamer Tilburg de gemeente om meer te investeren in het Tilburgse bestaanszekerheidsbeleid en de uitvoering daarvan. Daartoe geeft de Rekenkamer Tilburg een aantal aanbevelingen aan zowel de gemeenteraad van Tilburg als het college van B&W.

Meer lezen over het onderzoek? Ga naar: Een zekere onzekerheid « Rekenkamer (rekenkamertilburg.nl). De Rekenkamer Tilburg presenteert het onderzoek op 23 oktober 2023 om 16.00 uur aan de raad. Deze bijeenkomst is live te volgen via: Bijeenkomst/1119855 Gemeente Tilburg (raadsinformatie.nl)

Gestart met een onderzoek naar realistisch begroten

woensdag, september 27th, 2023

Wanneer de financiële realisatie van de gemeente Tilburg in lijn is met de programmabegroting wordt er realistisch begroot. Er kan echter sprake zijn van onder- of overbesteding. Bij onderbesteding besteedt de gemeente minder voor het realiseren van de doelstellingen dan in de programmabegroting is opgenomen. Bij overbesteding besteedt de gemeente juist méér aan het realiseren van de doelstellingen dan in de begroting is opgenomen. Zowel onder- als overbesteding is nadelig voor de gemeente Tilburg. De Rekenkamer Tilburg is in september 2023 gestart met een onderzoek naar realistisch begroten. Meer lezen? Ga naar: Onderzoek naar realistisch begroten « Rekenkamer (rekenkamertilburg.nl)

Onderzoek naar de energietransitie in de gemeenten Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Oss

woensdag, januari 25th, 2023

Iedere gemeente heeft de opdracht om een bijdrage te leveren aan de energietransitie en werkt samen met andere partijen binnen een energieregio (de Regionale Energiestrategie, RES). De energietransitie houdt de overgang in naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof (zoals kolen, olie en gas) grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen (zoals zon, wind en water), is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en de energievoorziening is meer decentraal georganiseerd.

De afgelopen jaren is er nog meer nadruk komen te liggen op de energietransitie; de Nederlandse samenleving wordt momenteel geconfronteerd met een energiecrisis met hoge prijzen voor gas en elektra waardoor een extra urgentie gevoeld wordt om de energietransitie te bespoedigen.

Voor gemeenteraden is het in dit kader nuttig de stand van zaken ten aanzien van de energietransitie in de gemeente inzichtelijk te maken; welke kaders, doelen, middelen en tijdlijn zijn afgesproken en hoe staat het met de realisatie daarvan? In lijn daarmee is het interessant voor gemeenteraden om de mogelijkheden tot sturing en controle op het terrein van de energietransitie te kennen en te weten of en hoe sturings- en controlemogelijkheden door de raad zijn ingezet.

De Rekenkamer Tilburg heeft gekozen voor een gezamenlijk onderzoek met de rekenkamer(commisssie)s Breda, ’s-Hertogenbosch en Oss. Deze gezamenlijke aanpak geeft inzicht in de stand van zaken van de energietransitie bij andere gemeenten, de aanpak van sturing en controle van andere raden en inzicht in wat bij de deelnemende gemeenten goed werkt en wat minder of niet. Daarvan kan elke raad leren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Twynstra Gudde. Het onderzoek is reeds aangevangen en zal worden afgerond na de zomer van 2023. Op deze pagina houdt de Rekenkamer Tilburg u op de hoogte over de voortgang van het onderzoek.

Suggesties onderzoeksonderwerpen voor 2023/2024 welkom

maandag, november 21st, 2022

De Rekenkamer Tilburg is gestart met een onderzoek naar bestaanszekerheid (Q4 2022/1e helft van 2023) en inventariseert onderwerpen voor rekenkameronderzoek(en) voor de 2e helft van 2023/1e helft 2024. Onderwerpsuggesties worden opgehaald in gesprekken met fracties uit de gemeenteraad, de gemeentelijke organisatie en andere direct betrokkenen. Ook u als inwoner, bedrijf of instelling uit de gemeente Tilburg kunt onderwerpen aan ons aandragen! U kunt denken aan onderwerpen die te maken hebben met:

  • DOELMATIGHEID: BESTEEDT DE GEMEENTE HAAR GELD GOED?
  • DOELTREFFENDHEID: REALISEERT DE GEMEENTE HAAR DOELEN?
  • RECHTMATIGHEID: HANDELT DE GEMEENTE BINNEN DE WET- EN REGELGEVING?

U kunt uw suggestie kenbaar maken ‘vóór 31 december a.s. via ons contactformulier. Wij vragen u bij het noemen van een onderwerp om een korte motivering van maximaal ½ A4 toe te voegen waarom de Rekenkamer Tilburg juist dit onderwerp zou moeten onderzoeken.

Vervolgens zal de Rekenkamer Tilburg zelf één of meerdere onderwerpen selecteren, waarna zij haar keuze voor haar onderzoeksprogrammering 2023/2024 zal onderbouwen richting de gemeenteraad vóór 1 april 2023 (tezamen met het Jaarverslag 2022). U wordt op de hoogte gehouden via onze website. Voor meer informatie over de criteria voor onderwerpselectie en onderzoeksfasen, zie onze ‘Missie en werkwijze’.