Nieuws

De Rekenkamer start doorwerkingsonderzoeken naar Sport op orde en Citymarketing

23 mei 2024

De Rekenkamer wenst eens per benoemingsperiode een doorwerkingsonderzoek te doen. Middels een doorwerkingsonderzoek wordt inzicht gegeven in wat er met de door de raad vastgestelde rekenkameraanbevelingen is gedaan. Er is gekozen voor twee separate (kortere) onderzoeken; Sport op orde en Citymarketing. De onderzoeken worden gestart in mei 2024 en worden naar verwachting 3e kwartaal 2024 opgeleverd.

LEES DIT BERICHT

Suggesties voor rekenkameronderzoek 2024/2025 welkom

26 februari 2024

De Rekenkamer inventariseert onderwerpen voor rekenkameronderzoek(en) voor de 2e helft van 2024/1e helft 2025. Onderwerpsuggesties worden opgehaald bij de gemeenteraad. Ook u als inwoner, bedrijf of instelling uit de gemeente Tilburg kunt onderwerpen aan ons aandragen! U kunt denken aan onderwerpen die te maken hebben met: – Doelmatigheid: Besteedt de gemeente haar geld goed? – […]

LEES DIT BERICHT

Rekenkamer Tilburg presenteert onderzoek ‘Een zekere onzekerheid’

4 oktober 2023

Een groeiend aantal huishoudens zit financieel klem als gevolg van stijgende kosten, bovenop de al hoge vaste lasten. Te weinig financiële armslag om basisvoorzieningen te kunnen bekostigen, betekent leven in bestaansonzekerheid. Daarbij gaat het in Tilburgse begrippen niet alleen om voldoende inkomen, maar ook om een betaalbare woning, voldoende te eten, toegang tot goede en […]

LEES DIT BERICHT

Gestart met een onderzoek naar realistisch begroten

27 september 2023

Wanneer de financiële realisatie van de gemeente Tilburg in lijn is met de programmabegroting wordt er realistisch begroot. Er kan echter sprake zijn van onder- of overbesteding. Bij onderbesteding besteedt de gemeente minder voor het realiseren van de doelstellingen dan in de programmabegroting is opgenomen. Bij overbesteding besteedt de gemeente juist méér aan het realiseren […]

LEES DIT BERICHT

Onderzoek naar de energietransitie in de gemeenten Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Oss

25 januari 2023

De Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de energietransitie. De Rekenkamer voert het onderzoek uit samen met de rekenkamer(commisssie)s Breda, ’s-Hertogenbosch en Oss. Het onderzoek gaat in op de stand van zaken ten aanzien van de energietransitie in de verschillende gemeenten. In lijn daarmee wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot sturing en controle op het terrein van de energietransitie door de raad en hoe sturings- en controlemogelijkheden door de raden zijn ingezet.

LEES DIT BERICHT

Suggesties onderzoeksonderwerpen voor 2023/2024 welkom

21 november 2022

De Rekenkamer Tilburg is gestart met een onderzoek naar bestaanszekerheid (Q4 2022/1e helft van 2023) en inventariseert onderwerpen voor rekenkameronderzoek(en) voor de 2e helft van 2023/1e helft 2024. Onderwerpsuggesties worden opgehaald in gesprekken met fracties uit de gemeenteraad, de gemeentelijke organisatie en andere direct betrokkenen. Ook u als inwoner, bedrijf of instelling uit de gemeente […]

LEES DIT BERICHT

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Impact op subsidies’ op 21 november

14 november 2022

Het subsidiebeleid van de gemeente Tilburg heeft vele ontwikkelingen doorgemaakt in de laatste pakweg twintig jaar. Het Bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’ uit 2018-2022 stuurt op een nieuwe koers voor het subsidiebeleid met als uitgangspunt het realiseren van meer impact voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Maar leidt wat wordt gedaan door de gemeente […]

LEES DIT BERICHT

Gestart met een onderzoek naar bestaanszekerheid

3 oktober 2022

Hoe gaat de gemeente om met de toename van het aantal Tilburgers in armoede? En in hoeverre is dat beleid wendbaar bij maatschappelijke ontwikkelingen die inwoners acuut raken? En welke rol heeft de gemeenteraad daarbij? De Rekenkamer is een onderzoek gestart in het najaar van 2022 naar bestaanszekerheid. Meer lezen? Ga dan naar deze pagina.

LEES DIT BERICHT

Gestart met een onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Tilburg

28 maart 2022

Een onderwerp dat meerdere malen in eerder rekenkameronderzoek aan bod kwam is het subsidiebeleid van de gemeente. De Rekenkamer Tilburg volgt dit onderwerp sinds de laatste pakweg twintig jaar, met rekenkamerrapporten en -brieven uit 2005, 2010, 2014 en 2018. Sinds 2018 is de ontwikkeling van het subsidiebeleid in een versnelling geraakt, met name door de […]

LEES DIT BERICHT

Rekenkamer Tilburg presenteert onderzoek ‘Sturen op een akkoord’

27 januari 2022

Met het oog op de naderende verkiezingen in maart 2022 heeft de Rekenkamer Tilburg onderzoek gedaan naar de voorbereiding op, inrichting en uitvoering van, verantwoording over, en ervaringen met het huidige Tilburgse Bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’ 2018-2022. Ook bekeek de Rekenkamer Tilburg akkoorden van diverse andere gemeenten. Met dit onderzoek geeft de Rekenkamer […]

LEES DIT BERICHT

De Rekenkamer Tilburg in één oogopslag

21 oktober 2021

In één oogopslag lezen wat wij doen en hoe, waar dat zich in vertaalt, wat dat oplevert voor de raad en de inwoners en hoe contact met ons op te nemen? Ga dan naar ‘Werkwijze’ (onder ‘Over ons’) en open de interactieve pdf ‘Rekenkamer Tilburg in één oogopslag’.

LEES DIT BERICHT

Onderzoeksprogrammering 2021/2022 bekend

19 juli 2021

De Rekenkamer Tilburg heeft met de gemeenteraad Tilburg, het bestuur en de griffie(r) gesproken over onderwerpsuggesties voor rekenkameronderzoek in 2e helft 2021/1e helft 2022. Via de website van de Rekenkamer Tilburg, evenals via haar LinkedIn en Twitter accounts, zijn inwoners van Tilburg bovendien verzocht om onderwerpsuggesties aan te dragen. De Rekenkamer Tilburg heeft op basis […]

LEES DIT BERICHT

Suggesties onderzoeksonderwerpen voor 2021/2022 welkom

2 juni 2021

De Rekenkamer Tilburg inventariseert onderwerpen voor rekenkameronderzoek(en) in 2e helft 2021/1e helft 2022. Onderwerpsuggesties worden opgehaald in gesprekken met fracties uit de gemeenteraad, de gemeentelijke organisatie en andere direct betrokkenen. Ook u als inwoner, bedrijf of instelling uit de gemeente Tilburg kunt onderwerpen aan ons aandragen! U kunt denken aan onderwerpen die te maken hebben […]

LEES DIT BERICHT

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Lokale steun in crisis’

2 juni 2021

De Rekenkamers Arnhem, Breda, Tilburg en de Rekenkamercommissie Oss hebben onderzoek gedaan naar lokale corona-steunmaatregelen, de wijze van besluitvorming, belangen en risico’s en de rol van gemeenteraden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de lokale steunmaatregelen grotendeels overeen komen en met name gericht zijn op liquiditeit van bedrijven, ondernemers en instellingen. Echter, de democratische […]

LEES DIT BERICHT

Rekenkamer Tilburg verwelkomt nieuwe voorzitter en 2 nieuwe leden

10 maart 2021

In de nieuwe raadszaal benoemde burgemeester Weterings op 8 maart 2021 Hayke Veldman als nieuwe voorzitter van de Rekenkamer Tilburg. Hans Mulder en Marloes van Rijswijk – van Mook zijn benoemd als algemeen lid. Marga Vermeer is als algemeen lid voor nog eens een periode van 6 jaar benoemd.   Met deze benoemingen is de […]

LEES DIT BERICHT

De gemeente Tilburg zoekt per 1 maart 2021 voor de Rekenkamer een voorzitter en 3 leden

30 november 2020

Rekenkamer Tilburg De Rekenkamer van de gemeente Tilburg (RKT) versterkt de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad. Vanuit een onafhankelijke positie is de rekenkamer hét onderzoeksinstrument voor de raad. Meer weten over wat het betekent om de rekenkamer van Tilburg te zijn? Kijk op rekenkamertilburg.nl voor meer informatie over de RKT. De vacatures De […]

LEES DIT BERICHT

Gestart met een onderzoek naar corona-steunmaatregelen en de positionering van de raad

25 november 2020

De Rekenkamer Tilburg is een onderzoek gestart naar corona-steunmaatregelen. Het onderzoek heeft als doel te inventariseren welke lokale en regionale corona-steunmaatregelen er tot heden zijn genomen in de betreffende gemeenten, de wijze waarop de besluitvorming over deze maatregelen heeft plaatsgevonden en welke afwegingen, belangen en risico’s zijn meegewogen in de besluitvorming. Ook wat de rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming over corona-steunmaatregelen is geweest en hoe gemeenteraden optimaal in positie kunnen worden gebracht in tijden van crisis wordt onderzocht. De verwachting is dat begin 2021 de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek gepresenteerd kunnen worden aan de gemeenteraad.  

LEES DIT BERICHT

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Onder dak komen’

25 november 2020

De Rekenkamer Tilburg heeft een onderzoek uitgevoerd naar enerzijds de cijfers en het beleid van de gemeente Tilburg en anderzijds naar de beleving van Tilburgers over de sociale-huursector. Op 30 november a.s. zal de Rekenkamer de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek, getiteld ‘Onder dak komen’, presenteren aan de gemeenteraad. Benieuwd naar hetgeen de Rekenkamer […]

LEES DIT BERICHT

Wat vindt u van het aanbod aan sociale huurwoningen in Tilburg?

17 april 2020

Vul onze vragenlijst in! Wat vindt u van het aanbod aan sociale huurwoningen in Tilburg? Vindt u dat er te weinig sociale huurwoningen zijn of is het aanbod juist ruim voldoende? Heeft u zelf ervaringen met het zoeken van een sociale huurwoning? De Rekenkamer Tilburg voert op dit moment een onderzoek uit naar vraag en […]

LEES DIT BERICHT

Onderzoek naar sociale woningbouw

24 februari 2020

De gemeenteraad wenst duiding over sociale woningbouw in de gemeente Tilburg: wat zijn feitelijkheden en hoe verhoudt zich dit tot de beleving van Tilburgers, mede in het licht van de leefbaarheid in de wijken en dorpen? De Rekenkamer Tilburg is daarom een onderzoek gestart met als vraagstelling: In welke mate sluit het aanbod aan sociale […]

LEES DIT BERICHT

Rekenkamer Tilburg start onderzoeken projectoverschrijdingen en sociale woningbouw

21 november 2019

In september 2019 zijn onderwerpen voor het rekenkameronderzoek voor het najaar van 2019 en eerste helft 2020 geïnventariseerd op basis van gesprekken met raadsleden. Er is door de Rekenkamer een weging gemaakt tussen de verschillende onderwerpen en een uiteindelijke keuze gemaakt voor twee onderwerpen. Het eerste onderwerp betreft financiële overschrijdingen van projecten. De Rekenkamer onderzoekt […]

LEES DIT BERICHT

Rekenkamerbrief informatievoorziening sociaal domein

8 oktober 2019

Tijdens het rekenkameronderzoek Wmo: zorgen om resultaten (2017) bleek niet dat de financiële beheersing van het sociaal domein in het algemeen, en van de Wmo in het bijzonder, een zorgpunt was. Momenteel blijkt de financiële situatie van het sociaal domein echter problematisch te zijn. De Rekenkamer heeft zich daarom afgevraagd waarom deze financiële problematiek vanaf […]

LEES DIT BERICHT

Burgerparticipatie leeft in Tilburg!

24 september 2019

Maandag 23 september presenteerde de Rekenkamer de bevindingen van haar onderzoek over burgerparticipatie aan een groot aantal geïnteresseerde raadsleden, wethouders, ambtenaren, Tilburgers, Sociale Raadsleden en maatschappelijke organisaties. Dat het onderwerp burgerparticipatie leeft in de samenleving, bij het college en bij de raad, bleek tijdens deze bijeenkomst evident! “We zijn voor deze presentatie bijeen in de […]

LEES DIT BERICHT

Minisymposium NVRR: Rekenkamer(commissie)s en regionale opgaven

23 september 2019

Gemeenten, provincies en waterschappen werken meer samen met elkaar en met private partners in de regio. Opgaven zijn immers vaker meervoudig en co-creaties nemen toe. De regionale agenda wordt dan ook zwaarder. Tijdens de Rekenkamer meetup op 19 september in het Provinciehuis Noord-Brabant hoorden leden van Rekenkamer(commissie)s, waar ook de Rekenkamer Tilburg bij aanwezig was, […]

LEES DIT BERICHT

Presentatie resultaten onderzoek ‘De (Til)burger Centraal’

5 september 2019

Op maandag 23 september a.s. tussen 19.30 en 20.30 uur presenteert de Rekenkamer Tilburg de uitkomsten van het rekenkameronderzoek ‘De (Til)burger Centraal’. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van dit rekenkameronderzoek? Aanmelden kan vóór 18 september via rekenkamer@tilburg.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag tot ziens.

LEES DIT BERICHT

Op weg naar conclusies en aanbevelingen voor het onderzoek naar burgerparticipatie

9 mei 2019

Op 6 mei organiseerde de Rekenkamer de bijeenkomst ‘(Til)burger Centraal: Op weg naar conclusies en aanbevelingen’. De bijeenkomst vond plaats in de LocHal in Tilburg waarbij wij de beste suggesties en tips van deelnemers ophaalden voor ons Rekenkameronderzoek naar burgerparticipatie in de gemeente Tilburg. Eerder hebben we (gemeentelijke) documentatie bestudeerd, 22 ‘cases’ als voorbeelden van […]

LEES DIT BERICHT

Onderzoek (Til)burger Centraal: Op weg naar conclusies en aanbevelingen

28 maart 2019

De gemeente Tilburg zet zich in om inwoners te betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Inwoners kunnen ook zelf maatschappelijke initiatieven bij de gemeente Tilburg indienen met het verzoek voor ondersteuning. Er wordt volop geëxperimenteerd met deze vormen van burgerparticipatie. Op maandag 6 mei a.s. organiseert de Rekenkamer Tilburg een bijeenkomst in […]

LEES DIT BERICHT

Rekenkamer Tilburg lanceert eigen website

18 februari 2019

De Rekenkamer Tilburg lanceert op donderdag 21 februari 2019 een eigen website: www.rekenkamertilburg.nl!

LEES DIT BERICHT

Onderzoek burgerparticipatie van start mèt (Til)burgers!

8 januari 2019

Op 7 januari jl. vond de aftrap plaats van het onderzoek van de Rekenkamer Tilburg naar burgerparticipatie. De eerste bijeenkomst was een geanimeerde avond van kennismaken en uitwisselen; wat is burgerparticipatie, wat heeft u met het onderwerp en hoe wilt u met ons samenwerken?

LEES DIT BERICHT