Onderzoek naar bestaanszekerheid

Hoe gaat de gemeente om met de toename van het aantal Tilburgers in armoede? En in hoeverre is dat beleid wendbaar bij maatschappelijke ontwikkelingen die inwoners (en organisaties) acuut raken? En welke rol heeft de gemeenteraad dan? De Rekenkamer wil het weten en start in het najaar van 2022 een onderzoek naar bestaanszekerheid.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Tilburg belangrijke stappen gemaakt in het beleid dat zich richt op bestaanszekerheid; het voorkomen en het bestrijden van armoede en schulden. Tilburg zet in op gezonde en gelukkige inwoners en startte sinds 2017 stadsgesprekken om te komen tot de Agenda Sociaal 013. Tezamen met het (voormalige) Bestuursakkoord ‘Gezond en gelukkig in Tilburg’ werd de basis gelegd om de sociale veerkracht van de stad een flinke impuls te geven. De aanpak van Tilburg geniet ruime bekendheid en oogst brede waardering.

Tegelijkertijd is er ook sprake van een aantal bredere ontwikkelingen in de maatschappij die leiden tot nieuwe opgaven en uitdagingen voor het beleid op het gebied van bestaanszekerheid. Nederland holt van crisis naar crisis; de coronacrisis ligt nog niet achter ons, er is een energiecrisis ontstaan door de extreem hoge gas- en stroomprijzen, er is een koopkrachtcrisis door de hoge inflatie en we hebben te maken met een wooncrisis waarbij er te weinig (betaalbare) woningen zijn.

Dergelijke ontwikkelingen kunnen zorgen voor een toename van het aantal Tilburgers dat in armoede terecht komt of in hun bestaanszekerheid bedreigd raakt. Daarbij kan het enerzijds gaan om Tilburgers die bij de gemeente bekend zijn vanuit het bestaanszekerheidsbeleid, en die met een nieuw type problematiek worden geconfronteerd die hen verder in armoede brengt of hen verder in hun bestaanszekerheid raakt. Anderzijds kan het ook gaan om een ‘nieuwe’ groep Tilburgers die nog niet bekend is vanuit het bestaanszekerheidsbeleid, die niet aan de ‘standaardcriteria’ van de zogenoemde minimadoelgroepen voldoet en daarmee geen aanspraak kan maken op de regelingen en toeslagen vanuit de overheid. Het is de vraag of, en zo ja hoe, deze Tilburgers in beeld zijn c.q. komen bij de gemeente. En het is de vraag of deze Tilburgers in aanmerking komen voor geldende regelingen en toeslagen, en of deze regelingen en toeslagen zodanig toegesneden zijn zodat deze Tilburgers hiermee dan ook geholpen zijn.

De Rekenkamer is daarom geïnteresseerd in hoe hier in de ontwikkeling en de uitvoering van het bestaanszekerheidsbeleid van de gemeente Tilburg mee wordt omgegaan. In het verlengde hiervan ligt de vraag in hoeverre het bestaanszekerheidsbeleid wendbaar is bij maatschappelijke ontwikkelingen die inwoners (en organisaties) acuut raken. En wat daarbij de rol van de gemeenteraad van Tilburg is.

Het onderzoek is gestart in het najaar van 2022 en wordt in de eerste helft van 2023 opgeleverd.

Overige documenten bij dit onderzoek

Onderzoeksplan

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE