Onderzoek 2022

Onderzoek naar bestaanszekerheid

2022

Hoe gaat de gemeente om met de toename van het aantal Tilburgers in armoede? En in hoeverre is dat beleid wendbaar bij maatschappelijke ontwikkelingen die inwoners (en organisaties) acuut raken? En welke rol heeft de gemeenteraad dan? De Rekenkamer Tilburg wil het weten en is in het najaar van 2022 een onderzoek naar bestaanszekerheid gestart.

LEES VERDER

Impact op subsidies

2022

Een onderwerp dat meerdere malen in eerder rekenkameronderzoek aan bod kwam is het subsidiebeleid van de gemeente. De Rekenkamer Tilburg volgt dit onderwerp sinds de laatste pakweg twintig jaar, met rekenkamerrapporten en -brieven uit 2005, 2010, 2014 en 2018. Sinds 2018 is de ontwikkeling van het subsidiebeleid in een versnelling geraakt, met name door de beweging naar meer ‘impactgericht subsidiëren’. Specifiek leven er vragen vanuit drie invalshoeken; de inrichting van het proces van subsidiëring, de sturing op subsidiëring en de verantwoording over subsidiëring. De Rekenkamer Tilburg heeft vanuit die invalshoeken vervolgonderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente gedaan. De resultaten hiervan bieden inzichten en perspectieven voor de verdere inzet van het subsidie-instrument door de gemeente Tilburg in de bestuursperiode 2022-2026. De Rekenkamer heeft het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad gepresenteerd op 21 november 2022.

LEES VERDER

Sturen op een akkoord

2022

Met het oog op de naderende verkiezingen in maart 2022 heeft de Rekenkamer Tilburg onderzoek gedaan naar de voorbereiding op, inrichting en uitvoering van, verantwoording over, en ervaringen met het huidige Tilburgse Bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’ 2018-2022. Ook bekeek de Rekenkamer Tilburg akkoorden van diverse andere gemeenten. Met dit onderzoek geeft de Rekenkamer de (toekomstige) gemeenteraad, de onderhandelaars over het nieuwe akkoord, het (toekomstige) college van B&W en de ambtelijke organisatie inzichten die bijdragen aan de vormgeving van een nieuw Tilburgs akkoord voor de komende bestuursperiode 2022-2026. De Rekenkamer heeft het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad gepresenteerd op 31 januari 2022.

LEES VERDER

Lees meer over onze overige onderzoeken