Onderzoek naar sociale woningbouw

De gemeenteraad wenst duiding over sociale woningbouw in de gemeente Tilburg: wat zijn feitelijkheden en hoe verhoudt zich dit tot de beleving van Tilburgers, mede in het licht van de leefbaarheid in de wijken en dorpen?

De Rekenkamer Tilburg is daarom een onderzoek gestart met als vraagstelling:

In welke mate sluit het aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente Tilburg aan op de vraag vanuit de doelgroep en hoe verhoudt zich dat tot de beleving van inwoners van de gemeente Tilburg, mede in het licht van de leefbaarheid in wijken en dorpen?

Omdat de beleving van Tilburgers wordt onderzocht, zullen ook in dit onderzoek inwoners actief benaderd worden om mee te doen.

De Rekenkamer Tilburg verwacht net na de zomer van 2020 het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad aan te bieden. Je hoort van ons!