Wmo: Zorgen om resultaten

Een onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Tilburg stuurt op het beleid, de inkoop van en de toeleiding naar de Wmo Maatwerkvoorzieningen (ZIN en Pgb)

“Het ontbreekt aan inzicht in de behaalde resultaten, een betere sturing op resultaten is de benodigde vervolgstap” Rekenkamer Tilburg

Sinds 1 januari is een groot deel van langdurige zorg door het rijk overgedragen naar de gemeenten. Het gaat hierbij om de jeugdhulp en de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). In 2017 heeft de RKT een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van de wmo. Het onderzoek beperkte zich tot de vooziening individuele begeleiding, waarmee een bedrag van ongeveer twintig miljoen euro per jaar gemoeid is. Er is bij het onderzoek vooral bekeken of het hele proces, vanaf het moment dat de hulpvraag van een cliënt de gemeente bereikt, voldoende resultaatgericht is. Het gemeentelijke wmo-beleid is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van burgers, met als nevendoelstelling dat de kosten van de wmo beheersbaar blijven. Uit het onderzoek is gebleken dat in de gemeentelijke uitvoering van het wmo-beleid te weinig waarborgen zijn ingebouwd om die resultaten te bereiken. Deze conclusie gold, zowel wat de contacten met de zorgaanbieders als wat de contacten met de cliënten betreft. Ook kon geconcludeerd worden dat de beschikbare managementinformatie onvoldoende was om op resultaten te kunnen sturen.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Reactie College B&W

Raadsvoorstel

 • DATUM ONDERZOEK

  juni 2017

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE