Verbeterde informatievoorziening sociaal domein noodzakelijk

“De programmabegroting legt baten en lasten van het sociaal domein op een zodanig hoog geaggregeerd niveau vast, dat de raad de ontwikkeling van de onderliggende zorgproducten niet kan volgen” Rekenkamer Tilburg

Tijdens het eerdere rekenkameronderzoek Wmo: zorgen om resultaten (2017) bleek het moeilijk een relatie te leggen tussen de wijze waarop de Wmo was georganiseerd en de financiële resultaten van de Wmo. Bovendien bleek dat de financiële kaderstelling op een hoog aggregatieniveau plaats vond, zodat de raad niet expliciet in staat was te sturen op het financieel beheersbaar maken/houden van de Wmo.

In deze brief komt de rekenkamer tot de conclusie dat ook voor het bredere sociale domein de informatie van onvoldoende kwalitatief niveau is voor de raad. De raad kan zich geen goed oordeel vormen over de oorzaken van de financiële tekorten en evenmin over de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen om die tekorten te bestrijden. Daardoor kan de raad zijn controlerende en kaderstellende rol voor het sociaal domein niet adequaat invullen.

Op basis van deze conclusies adviseert de rekenkamer de raad het college indicatoren te laten ontwikkelen waarmee de kostenontwikkelingen in het sociaal domein beter gevolgd kunnen worden.  Deze indicatoren zouden bij voorkeur ook gebruikt worden door het college om drie of vier keer per jaar een overzicht te geven van de ontwikkelingen van het sociaal domein. Daarnaast zou de raad zelf de Duisenberg-methode kunnen toepassen om de aldus beschreven ontwikkelingen in het sociaal domein te evalueren. Ten slotte adviseert de rekenkamer aan de raad het college te vragen meerdere alternatieve scenario’s te presenteren, voor het geval de voorgestelde maatregelen niet het gewenste effect sorteren.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Reactie college B&W

Raadsvoorstel

Persbericht

Raadsbesluit

 • DATUM ONDERZOEK

  november 2019

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE