Onderzoek naar realistisch begroten

donderdag, oktober 12th, 2023

Doel van gemeentelijk begroten is het op een transparante en democratische wijze de inkomsten en uitgaven over een vooraf gestelde periode budgetteren volgens de geldende regelgeving. Hoewel dit niet expliciet wordt gesteld, mag men verwachten dat het de bedoeling is dat de realisatie in lijn is met de programmabegroting, oftewel: er wordt realistisch begroot.

Er kan sprake zijn van onder- dan wel overbesteding. Wanneer er sprake is van onderbesteding besteedt de gemeente minder voor het realiseren van de doelstellingen dan in de programmabegroting is opgenomen. Er wordt dan dus minder geld uitgegeven dan begroot. Onderbesteding werkt niet in het voordeel van de kaderstellende en controlerende rol van de raad. Het beslag op financiële middelen in de begroting is dan immers te hoog, de raad autoriseert teveel budget voor datgene dat in het begrotingsjaar kan worden gerealiseerd. Hierdoor heeft de raad een minder goed beeld van de financiële speelruimte. De raad had budgetten ook anders in kunnen zetten en de raad krijgt weinig kans tussentijds bij te sturen.

Wanneer er sprake is van overbesteding besteedt de gemeente juist méér aan het realiseren van de doelstellingen dan in de begroting is opgenomen. Ook overbesteding is nadelig. Het leidt tot financiële tekorten en extra druk op de gemeentelijke organisatie. Ook zullen overbestedingen moeten worden gefinancierd. Dit kan deels door de aanwending van extra beschikbare middelen en deels door de inzet van het eigen vermogen. Dit leidt tot een opwaartse druk om eigen vermogen te creëren. Tegelijkertijd zorgen overbestedingen dat het eigen vermogen omlaag gaat en de externe schulden toenemen.

De doelstelling van dit onderzoek is meervoudig. Het onderzoek beoogt inzicht te bieden in:

– De wijze waarop de gemeente Tilburg begroot

– Of er tendensen zijn ten aanzien van eventuele onder- dan wel overbesteding in relatie tot de exploitatie, reserves en investeringen

– Op welke wijze eventuele onder- of overbesteding in relatie tot de exploitatie, reserves en investeringen zijn beheerst en/of zijn bijgestuurd door het college en de raad

– Welke informatie er beschikbaar is over hoe de gemeente Tilburg zich verhoudt ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten op het vlak van onder- en overbesteding

Het onderzoek is gestart in september 2023 en wordt naar verwachting 1e kwartaal 2024 opgeleverd.

Impact op subsidies

maandag, maart 28th, 2022

Een onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Tilburg

“Het meten van impact blijkt in de praktijk zeer lastig. Het legt onrealistische verwachtingen neer bij subsidieontvangers en zorgt voor onnodige inzet van tijd, middelen en capaciteit aan zowel de kant van subsidieontvangers als aan de kant van de gemeente.” Rekenkamer Tilburg

Het subsidiebeleid van de gemeente Tilburg heeft vele ontwikkelingen doorgemaakt in de laatste pakweg twintig jaar. Het Bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’ uit 2018-2022 stuurt op een nieuwe koers voor het subsidiebeleid met als uitgangspunt het realiseren van meer impact voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Maar leidt wat wordt gedaan door de gemeente ook tot de gewenste resultaten voor inwoners? Dit is de reden voor de Rekenkamer om opnieuw onderzoek te doen naar het subsidiebeleid, nadat in 2005, 2010, 2014 en 2018 het onderwerp al eerder door de Rekenkamer is onderzocht.

De gemeenteraad van Tilburg heeft ten aanzien van het onderwerp met name behoefte aan nader inzicht in het subsidiebeleid. Specifiek leven er vragen vanuit drie invalshoeken; de inrichting van het proces van subsidiëring, de sturing op subsidiëring en de verantwoording over subsidiëring. De Rekenkamer beschrijft het onderzoek dan ook langs deze drie invalshoeken.

De resultaten hiervan bieden inzichten en perspectieven voor de verdere inzet van het subsidie-instrument door de gemeente Tilburg in de bestuursperiode 2022-2026, waar de Rekenkamer aanbevelingen voor doet richting zowel de gemeenteraad als het College van B&W.

De Rekenkamer presenteert haar onderzoeksrapport aan de gemeenteraad op 21 november 2022. De presentatie is die dag tussen 14.00 en 15.30 uur hier live te volgen en terug te kijken.

Begrotelijke projecten?

dinsdag, december 17th, 2019

Een onderzoek naar financiële overschrijdingen bij projecten 

“We staan met regelmaat met de rug tegen de muur” Raadsleden gemeente Tilburg 

Bij de gemeente Tilburg wordt bij projecten met regelmaat extra krediet gevraagd bovenop het oorspronkelijk door de gemeenteraad goedgekeurde krediet. De Rekenkamer Tilburg onderzocht hoe financiële overschrijdingen bij projecten ontstaan, of de gemeenteraad tijdig is geïnformeerd en hoe financiële overschrijdingen voorkomen kunnen worden. De Rekenkamer Tilburg heeft daarop financiële overschrijdingen bij een aantal projecten [1] geanalyseerd.

Enkele opvallende bevindingen; het ontbreekt aan een eenduidige definitie van het begrip ‘overschrijding’ en overschrijdingen van oorspronkelijke kredieten kunnen diverse oorzaken hebben:

  • De verwachte kosten van een project zijn bepaald op basis van een onvolledige inschatting van de werkzaamheden en/of materialen.
  • Er worden zaken over het hoofd gezien, zoals noodzakelijke grondwerkzaamheden of problemen bij de sloop van bestaande bebouwing.
  • Er worden (ook door de gemeenteraad!) nieuwe wensen en eisen toegevoegd nadat het project al is gestart.
  • Kostenstijgingen als gevolg van niet beïnvloedbare factoren zoals een onverwachte prijsstijging van materialen, of aan faillissementen van aannemers.

De Rekenkamer Tilburg concludeert dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de financiële risico’s tijdens de uitvoeringsfase van de beschouwde projecten, in onvoldoende mate adequaat is geweest. Er zijn kredieten goedgekeurd zonder dat de gemeenteraad goed geïnformeerd was over de risico’s tijdens de uitvoering en de dekking van de kosten (met name langjarige kosten die een substantiële last op de begroting vormen).

De Rekenkamer Tilburg doet aanbevelingen om financiële overschrijdingen bij projecten zoveel mogelijk te voorkomen:

  • In de startfase dient de gemeenteraad aan de voorkant een goed inzicht te krijgen in het gehele project inclusief de afwegingen met betrekking tot voorbereidingstijd en startmoment.
  • Werk het project zoveel mogelijk uit voor de start. De scope moet helder zijn met een volledige planning.
  • Voorkom dat tijdens de uitvoering van het project de ambities verruimd worden. In geval van samenwerking met een private partij betekent dit contractaanpassing waar de gemeenteraad goedkeuring aan moet geven.
  • De gemeenteraad dient bij ieder project een zo volledig mogelijke doorrekening te ontvangen of, als dat niet mogelijk is, dient er een grotere reserve boven het uitvoeringskrediet ingebouwd te worden waarmee tegenvallers kunnen worden gecompenseerd.
  • Ga pas over tot de kredietaanvraag na het afsluiten van de ontwerpfase. Dit kan zichzelf later terugverdienen als minder extra kredietbijstellingen noodzakelijk zijn.
  • Substantiële meerjarige financiële consequenties moeten bij projecten duidelijk en volledig gepresenteerd worden, tezamen met het raadsvoorstel voor het uitvoeringskrediet.

[1] Burgemeester Stekelenburgplein, Brug Den Ophef, Buurthuis Jeruzalem, Busstation, LocHal, Fietsenstalling Heuvel, Fietstunnel Stappegoor en Kernwinkelgebied.

Verbeterde informatievoorziening sociaal domein noodzakelijk

maandag, november 25th, 2019

“De programmabegroting legt baten en lasten van het sociaal domein op een zodanig hoog geaggregeerd niveau vast, dat de raad de ontwikkeling van de onderliggende zorgproducten niet kan volgen” Rekenkamer Tilburg

Tijdens het eerdere rekenkameronderzoek Wmo: zorgen om resultaten (2017) bleek het moeilijk een relatie te leggen tussen de wijze waarop de Wmo was georganiseerd en de financiële resultaten van de Wmo. Bovendien bleek dat de financiële kaderstelling op een hoog aggregatieniveau plaats vond, zodat de raad niet expliciet in staat was te sturen op het financieel beheersbaar maken/houden van de Wmo.

(meer…)