Author Archive

De gemeente Tilburg zoekt per 1 maart 2021 voor de Rekenkamer een voorzitter en 3 leden

maandag, november 30th, 2020

Rekenkamer Tilburg

De Rekenkamer van de gemeente Tilburg (RKT) versterkt de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad. Vanuit een onafhankelijke positie is de rekenkamer hét onderzoeksinstrument voor de raad.

Meer weten over wat het betekent om de rekenkamer van Tilburg te zijn? Kijk op rekenkamertilburg.nl voor meer informatie over de RKT.

De vacatures

De Rekenkamer Tilburg bestaat uit vier externe leden, waaronder de voorzitter, en een ambtelijk secretaris-onderzoeker. In verband met het aflopen van de benoemingsperiode van de leden van Rekenkamer Tilburg, is er op dit moment een vacature voor deze vier posities: één lid-voorzitter en drie leden.

Reageren en informatie

Voor meer informatie over de vacatures, het profiel, de functie-eisen en de vergoeding wordt u verwezen naar www.werkenvoortilburg.nl.

De werving en selectie wordt begeleid door Necker van Naem. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Lauryan Bakker, adviseur bij Necker van Naem, via 06-17589183.

Reageren kan tot en met 10 januari 2021 door een motivatiebrief en curriculum vitae te sturen naar raadsgriffie@tilburg.nl o.v.v. ‘sollicitatie voorzitter Rekenkamer Tilburg’ en ‘sollicitatie leden Rekenkamer Tilburg’.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gestart met een onderzoek naar corona-steunmaatregelen en de positionering van de raad

woensdag, november 25th, 2020

De Rekenkamer Tilburg is, in samenwerking met de Rekenkamer(commissie)s Arnhem, Breda en Oss, een onderzoek gestart naar corona-steunmaatregelen in de betreffende gemeenten. Corona-steunmaatregelen richten zich op bedrijven, zelfstandigen, instellingen en verenigingen e.d., en inwoners die zodanig door de corona-crisis geraakt worden door het wegvallen of afnemen van inkomsten dat zij behoefte hebben aan ondersteuning, financieel dan wel niet financieel.

Het onderzoek heeft als doel te inventariseren welke lokale en regionale corona-steunmaatregelen er tot heden zijn genomen in de betreffende gemeenten, de wijze waarop de besluitvorming over deze maatregelen heeft plaatsgevonden en welke afwegingen, belangen en risico’s zijn meegewogen in de besluitvorming. Ook wat de rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming over corona-steunmaatregelen is geweest en hoe gemeenteraden optimaal in positie kunnen worden gebracht in tijden van crisis wordt onderzocht.

De verwachting is dat begin 2021 de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek gepresenteerd kunnen worden aan de gemeenteraad.

Rekenkamer presenteert onderzoek ‘Onder dak komen’

woensdag, november 25th, 2020

De Rekenkamer Tilburg heeft een onderzoek uitgevoerd naar enerzijds de cijfers en het beleid van de gemeente Tilburg en anderzijds naar de beleving van Tilburgers over de sociale-huursector. Op 30 november a.s. zal de Rekenkamer de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek, getiteld ‘Onder dak komen’, presenteren aan de gemeenteraad. Benieuwd naar hetgeen de Rekenkamer concludeert en welke aanbevelingen zij doet? Lees dan verder. Wilt u de bijeenkomst live volgen? Dit kan op 30 november a.s. tussen 16.00 en 17.30 uur via deze link.

Onderzoek naar sociale woningbouw

maandag, februari 24th, 2020

De gemeenteraad wenst duiding over sociale woningbouw in de gemeente Tilburg: wat zijn feitelijkheden en hoe verhoudt zich dit tot de beleving van Tilburgers, mede in het licht van de leefbaarheid in de wijken en dorpen?

De Rekenkamer Tilburg is daarom een onderzoek gestart met als vraagstelling:

In welke mate sluit het aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente Tilburg aan op de vraag vanuit de doelgroep en hoe verhoudt zich dat tot de beleving van inwoners van de gemeente Tilburg, mede in het licht van de leefbaarheid in wijken en dorpen?

Omdat de beleving van Tilburgers wordt onderzocht, zullen ook in dit onderzoek inwoners actief benaderd worden om mee te doen.

De Rekenkamer Tilburg verwacht net na de zomer van 2020 het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad aan te bieden. Je hoort van ons!

Rekenkamer Tilburg start onderzoeken projectoverschrijdingen en sociale woningbouw

donderdag, november 21st, 2019

In september 2019 zijn onderwerpen voor het rekenkameronderzoek voor het najaar van 2019 en eerste helft 2020 geïnventariseerd op basis van gesprekken met raadsleden. Er is door de Rekenkamer een weging gemaakt tussen de verschillende onderwerpen en een uiteindelijke keuze gemaakt voor twee onderwerpen.

Het eerste onderwerp betreft financiële overschrijdingen van projecten. De Rekenkamer onderzoekt wat de oorzaken zijn van de (frequente) vraag om extra krediet, of raadsleden tijdig worden geïnformeerd en hoe mogelijk eerder bij te kunnen sturen. Denk aan projecten als de verbouwing van het Stadskantoor, de overkapping van de fietsenstalling aan de Heuvel en het Burgemeester Stekelenburgplein. Het onderzoek naar projectoverschrijdingen is reeds in oktober j.l. gestart. Middels een rekenkamerbrief zal de Rekenkamer de onderzoeksbevindingen naar verwachting voor de zomer van 2020 aan de gemeenteraad presenteren.

Het tweede onderwerp betreft sociale woningbouw. De Rekenkamer zal de gemeenteraad betrekken bij de verdere uitwerking van het onderzoeksplan inclusief relevante onderzoeksdoelstelling, -vraagstelling en -opzet. Het rekenkameronderzoek zal naar verwachting na de zomer van 2020 worden gepresenteerd.