Werkwijze

UITGANGSPUNTEN WERKWIJZE

De rekenkamer zal vorm geven aan haar taak:

 • vanuit een onafhankelijke opstelling en met een brede blik,
 • door het uitvoeren van onderzoek van een kwalitatief hoog niveau,
 • met de noodzakelijke inhoudelijke en methodische flexibiliteit en
 • aandacht voor de wijze waarop het onderzoek bruikbaar kan zijn voor de
  raad om haar functie goed te kunnen vervullen.

DE STAPPEN IN HET ONDERZOEK

Bij elk onderzoek worden de volgende stappen doorlopen:

 • de keuze van het onderwerp,
 • voorbereiding van het onderzoek,
 • uitvoering van het onderzoek,
 • hoor en wederhoor (ambtelijk en bestuurlijk),
 • publicatie en nazorg.

De keuze van de onderwerpen

Onderwerpen worden gekozen bij het vaststellen van het jaarlijkse onderzoeksprogramma. De actualiteit kan soms een reden zijn om af te wijken van het programma. De raad kan een verzoek indienen om een onderzoek uit te voeren. Dat zal meestal worden gehonoreerd hoewel de Rekenkamer kan besluiten om niet op een verzoek in te gaan. Een afwijzing van een verzoek moet wel worden gemotiveerd.

Voorbereiding van het onderzoek

Soms wordt eerst een afzonderlijke verkenning uitgevoerd. Voor ieder onderzoek wordt een onderzoeksplan gemaakt. De onderzochte dienst of organisatie wordt met dit plan geïnformeerd over het onderzoek en over wat van hen wordt verwacht bij de uitvoering van het onderzoek.

Uitvoering van het onderzoek

Op basis van het onderzoeksplan en de afspraken die met de onderzochte dienst of organisatie zijn gemaakt, worden gegevens verzameld via bijvoorbeeld dossier- en documentenonderzoek, interviews en enquêtes. Indien er voldoende informatie is verzameld om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, wordt de nota van bevindingen opgesteld.

Ambtelijke wederhoor

De Rekenkamer zendt de nota van bevindingen aan de verantwoordelijke ambtenaren met het verzoek om eventuele feitelijke onjuistheden te melden. Dit commentaar wordt verwerkt. De betrokken ambtenaren worden geïnformeerd over de wijze waarop dat gebeurd is en het onderzoeksrapport wordt vastgesteld.

Bestuurlijke reactie

Op basis van het onderzoeksrapport wordt een bestuurlijk rapport gemaakt met de samenvatting van de bevindingen en de conclusies. In het bestuurlijk rapport zijn ook de aanbeveling opgenomen. Het onderzoeksrapport en het bestuurlijk rapport worden aan de betrokken bestuurders verstuurd met het verzoek hierop te reageren. Deze bestuurlijke reactie wordt integraal in het bestuurlijk rapport opgenomen.

Publicatie en nazorg

De Rekenkamer maakt het eindrapport openbaar, vergezeld deze mogelijk van een persbericht, en geeft een presentatie aan de gemeenteraad. Met de gemeenteraad zijn afspraken gemaakt over de wijze van behandeling. De Rekenkamer onderzoekt mogelijk enige tijd na publicatie of de toezeggingen van de betrokken bestuurders daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Over dit vervolgonderzoek rapporteert de Rekenkamer afzonderlijk.

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer