Privacyverklaring

1 Algemeen

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De rekenkamer Tilburg (verder: de rekenkamer) verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. Daarom beschrijft de rekenkamer graag waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

2 Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

2.1 Onderzoeken

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hiervoor verwerken wij soms persoonsgegevens, dit zijn gegevens welke informatie bevatten die herleidbaar is naar een persoon. Wij verwerken bijvoorbeeld NAW- of uitkeringsgegevens en soms bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld medische gegevens). Met verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere bedoeld dat deze worden verzameld, opgeslagen of geraadpleegd. Voorafgaand aan elk onderzoek wegen wij zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn voor het onderzoek, zodat wij dit met zo min mogelijk gegevens kunnen uitvoeren.

Voor onze onderzoeken verwerken wij soms ook persoonsgegevens die wij bij de gemeente of bijvoorbeeld een gesubsidieerde instelling hebben opgevraagd. Zij zijn op grond van de gemeentewet verplicht deze gegevens aan de rekenkamer te verstrekken en u daarover te informeren. Deze gegevens verwerken wij zonder u daarover nog afzonderlijk te informeren. De analyse van deze gegevens gebruiken wij in ons rapport. Uw persoonsgegevens zullen wij niet openbaar maken of met anderen delen.

Ook komt het voor dat wij u om persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld via een enquête ,een interview of een groepsgesprek. Sporadisch kan het voorkomen dat wij u om bijzondere persoonsgegevens vragen (zoals medische gegevens) als wij bijvoorbeeld een onderzoek doen in het sociaal domein. Ook kan het voorkomen dat wij u toestemming vragen om een (deel) van uw gemeentelijk dossier, waarin bijzondere persoonsgegevens staan, te mogen onderzoeken. De bijzondere persoonsgegevens verzamelen wij pas als u daarmee expliciet akkoord bent gegaan. Als u uw toestemming heeft gegeven, dan kunt u dit op ieder moment weer intrekken. Ook voor deze persoonsgegevens geldt dat wij deze niet openbaar maken.

2.2 Onderzoek gerelateerde activiteiten

Contact met raadsleden

Van raadsleden van de gemeente Tilburg registeren wij naast contactgegevens één bijzonder persoonsgegeven: de politieke partij waar zij lid van zijn. Dit om voor ons onderzoeksprogramma of onze onderzoeken de spreiding van politieke overtuiging in acht te kunnen nemen.

(Groeps)interviews en bijeenkomsten

De rekenkamer houdt (groeps)interviews en bijeenkomsten. Om personen te kunnen uitnodigen en vervolgens een onderzoeksverslag te kunnen maken en versturen, verwerken wij gegevens. De gegevens die wij in dit kader van u verwerken zijn met uw toestemming verkregen en betreffen uw naam en contactgegevens, waaronder e-mail en eventueel telefoonnummer. Wij vragen u toestemming om de gegevens te mogen hergebruiken om u uit te kunnen benaderen voor toekomstige onderzoeken van de rekenkamer.

Toesturen van publicaties

Tevens sturen wij op uw verzoek rapporten en bijbehorende relevante informatie toe, waarbij uw contactgegevens, zoals uw naam, adres en e-mailgegevens met uw voorafgaande toestemming worden gebruikt. Dit met als doel om u de gewenste rapporten en bijbehorende relevante informatie toe te kunnen zenden.

3 Beveiliging

De rekenkamer neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te gaan.

Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlands Gemeenten (BIG), opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Tilburg.

4 Bewaartermijn

De rekenkamer bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk verplicht is, om de doelen te realiseren waar uw gegevens voor zijn verzameld.

4.1 Bewaartermijn onderzoeken

De Rekenkamer kan tijdens haar onderzoeken werken met tot natuurlijke personen te herleiden persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden waar mogelijk in het onderzoeksrapport geanonimiseerd. Waar dit niet mogelijk is, wordt aan betrokkenen toestemming gevraagd om de persoonsgegevens in het rapport op te nemen. Deze toestemming wordt bij het onderzoeksrapport bewaard.

Na publicatie van het onderzoeksrapport en de behandeling in de gemeenteraad wordt het onderzoeksrapport geselecteerd voor blijvende bewaring conform de voorschriften uit de Selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke archiefbescheiden. De documenten en de gegevens, niet-zijnde persoonsgegevens, die in de onderzoeksfase zijn gebruikt worden binnen 5 jaar vernietigd (conform categorie 19.1 Selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke archiefbescheiden). Voor persoonsgegevens geldt dat deze op het moment van archivering al worden vernietigd. In geval de rekenkamer voornemers is in de toekomst het onderzoek te evalueren dan wel vervolgonderzoek te starten, vraagt zij toestemming aan betrokkenen om persoonsgegevens te mogen bewaren.

Na verloop van tijd draagt de gemeente haar archieven over aan de openbare archiefbewaarplaats; de dossiers, en dus ook de onderzoeksrapporten van de Rekenkamer, zijn dan conform de Archiefwet openbaar. Bij de overdracht kan met de archivaris worden afgesproken dat voor sommige (onderdelen van) dossiers een openbaarheidsbeperking geldt. Deze heeft een maximale duur van 75 jaar. In het geval het onderzoeksrapport van de Rekenkamer tot natuurlijke personen herleidbare gegevens bevat die niet geanonimiseerd konden worden en waarbij toestemming van de betrokkene is verkregen om persoonsgegevens in het rapport op te nemen, tracht de rekenkamer met de archivaris voor die gegevens een dergelijke openbaarheidsbeperking af te spreken en vast te leggen. De archivaris kan onder strikte voorwaarden wetenschappelijke en/of historische onderzoekers toch toegang tot die gegevens verlenen, zoals is vastgelegd in de Archiefwet openbaar.

4.2 Bewaartermijn bij onderzoek gerelateerde activiteiten

De gegevens over politici bewaren wij zolang zij lid zijn van de gemeenteraad of commissie. Binnen twaalf maanden na het beëindigen van hun lidmaatschap verwijderen wij de gegevens.

Na een evenement of bijeenkomst verwijderen wij de persoonsgegevens van de deelnemers, tenzij expliciet is aangegeven dat wij de gegevens mogen hergebruiken.

Gegevens met betrekking tot het toezenden van informatie, zoals rapporten en bijbehorende relevante informatie, bewaren wij zo lang u aangeeft de desbetreffende informatie te willen ontvangen. Nadat u heeft aangegeven dat u niet langer informatie wilt ontvangen, zullen wij uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.

5 Delen met anderen

De rekenkamer verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een afspraak met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons (bijvoorbeeld een enquêtebureau) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De rekenkamer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6 Uw rechten

Ook als u uw gegevens vrijwillig aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld via een enquête, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Rekenkamer Tilburg, via rekenkamer@tilburg.nl. De rekenkamer zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren. De rekenkamer maakt met u een afspraak. Ter verificatie dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u uw identiteitsbewijs tijdens deze afspraak ter plaatse te tonen.

7 Cookies

De rekenkamer heeft een website: rekenkamertilburg.nl. Op deze website maakt de rekenkamer gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, de website zal dan minder optimaal werken. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Wij maken gebruik van Google Analytics en combineren die dienst niet met andere Google-diensten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en afgesproken dat Google de verzamelde persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mag gebruiken. Tot slot maskeren wij de laatste acht cijfers van het IP-adres.

8 Bericht van wijzigingen

De rekenkamer kan bovenstaande privacyverklaring wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze pagina.

Bijzondere verwerkingen worden apart vermeld. Bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis. In dat geval zullen wij u de mogelijkheid bieden om aan te geven of wij uw persoonsgegevens wel of niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

9 Contactgegevens

Neem contact op met de Functionaris van de gegevensbescherming als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door de rekenkamer van de gemeente Tilburg. U kunt contact opnemen met:

Gemeente Tilburg
T.a.v. Aad van der Pol
o.v.v. Privacystatement Rekenkamer Tilburg
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
privacy@tilburg.nl

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk richten aan Rekenkamer gemeente Tilburg, via rekenkamer@ tilburg.nl. Zorg ervoor dat uw klacht uw naam, (email)adres en telefoonnummer bevat, zodat wij contact met u kunnen opnemen, en zorg dat u aangeeft waar de klacht over gaat. Voorzie de klacht van een dagtekening. Wij zullen de ontvangst van uw klacht bevestigen en in behandeling nemen.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.