Een herkenbare raad

Een onderzoek naar gebruik en tevredenheid van raadsinstrumenten

“De raad is positief over beschikbare instrumenten, maar kritisch over de ruimte die het college de raad biedt om zijn rol waar te maken” Rekenkamer Tilburg

Dit Rekenkameronderzoek constateerde ten eerste dat de gemeenteraad beschikt over een breed palet aan raadsinstrumenten, zoals onder meer hoorzittingen, initiatiefvoorstellen, moties en interpellaties, en dat de raad deze instrumenten ook regelmatig inzet bij zijn kaderstellende en controlerende rol. Ook bleken geënquêteerde raadsleden zelf tevreden te zijn over het beschikbare instrumentarium. Als er klachten waren over de mogelijkheden hun rol waar te maken, dan betrof dat de informatievoorziening aan de raad door het college. De raad was eveneens tevreden over het functioneren van de griffie bij het inzetten van de raadsinstrumenten. Wel werd door raadsleden de wens geuit dat de griffie de informatie die het college naar de raad stuurt kritischer beoordeelt en daarbij een proactieve houding richting college en ambtenaren kiest. Deze wens past in het beeld dat ongeveer de helft van de geënquêteerde raadsleden vindt dat de kwaliteit van de informatie die het college aan de raad verstrekt te gering. De Rekenkamer adviseerde om de ideeën en suggesties van geënquêteerde raadsleden voor een versterking van de rol van de raad in een actieplan te vertalen en dit plan in een werkconferentie uit te werken.

DIT ONDERZOEK DOWNLOADEN?

Geïnteresseerd in dit onderzoek?
Download dan het onderzoeksrapport.

Overige documenten bij dit onderzoek

Raadsvoorstel

 • DATUM ONDERZOEK

  juli 2012

 • CONTACT OPNEMEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen?
  Neem dan contact met ons op.

  CONTACT
 • INTERESSE IN ONZE ONDERZOEKEN?

  Meer weten over ons lopende onderzoek en over onze afgeronde onderzoeken? Lees dan verder.

  Lees meer
 • ONDERZOEKSIDEE AANDRAGEN?

  Maakt u zich zorgen over beleid of bepaalde onderwerpen? Draag dan uw onderzoeksidee aan.

  DENK MEE